Sikkerhedsudstyr og værnemidler

Værnemidler til alle brancher fra lager – en sikker løsning.

icm - alt i sikkerhedsudstyr

Vi stræber efter at forebygge fysiske arbejdsskader og fremme et sikkert arbejdsmiljø i alle brancher, hvor værnemidler og træning er afgørende. Sammen med vores kunder afdækker vi de områder, der kræver opmærksomhed. Den stærke sikkerhedskultur skaber vi i fællesskab

Med konceptet fra BlueStar, der er en serie af udvalgte produkter inden for sikkerhedsudstyr og arbejdsmiljø, er serien et udstillingsvinduet for den samlede, største indsats lige nu. Alt er produceret og udbudt at overholde de regler og forventninger, der stilles til os.

Sortimentet er svar på, hvordan sikkerhed, bæredygtighed, miljøtilpasning og forebyggelse kan gå hånd i hånd, og vore leverandører er med fra produktion til levering, og alle produkter bliver testet og kontrolleret op i mod alle kritiske parametre. Stof bliver vævs- og overfladetestet og vejet. Syninger bliver kontrolleret, og egenskaber bliver dokumenteret. Hvis kritiske fejl opstår, er man klar til at udbedre og i yderste konsekvens skifte produktionsmetoder, etc. .

Alle BlueStar produkter er kontrolleret i forhold til kvalitet, sikkerhed, helbred og miljø. Producenten gennemgår desuden alle procestrin i produktionen af BlueStar produkter for at sikre, at produkterne altid har de ønskede egenskaber, og man arbejder samtidig på at systematisere en godkendelsesproces for nye leverandører. Det giver Dem sikkerhed for, at der ikke findes dårlige arbejdsforhold i BlueStar-produktionen eller hos vore leverandører i øvrigt.

Det er vort mål, at BlueStar skal være det første valg, når De og virksomheden efterspørger store mængder af kvalitetsprodukter, hvor sikkerheden er i højsædet, komforten i orden og hvor prisen er attraktiv.  Se mere om mulighederne på vore øvrige sider – eller kontakt os for et oplæg på 64713608* – info@5610eu.dk

BlueStar er ICM´s egen serie af udvalgte produkter inden for sikkerhedsudstyr
og arbejdsmiljø, hvor BlueStar skal vælges, når der efterspørges store mængder af kvalitetsprodukter, hvor sikkerheden er i højsædet, komforten i orden og prisen er attraktiv.

Man har fokus på forsvarlig produktion og sikrer at forholdene på fabrikkerne overholder alle gældende regler i forbindelse med UN Global Compact.

Alt dette for at møde de forventninger og krav, De som kunde stiller.

ICM sikrer forretningsprocesserne skal være certificeret, bl.a. efter:
ISO 9001:2015 for kvalitetsstyring.
ISO 14001:2015 for miljøledelse.
ISO 45001:2018 for arbejdsmiljøledelse.
DS 49001:2011 for samfundsmæssigt ansvar (CSR).

Bluestar er udtryk for enkelt design med korrekt godkendelse og dokumentation. Sortimentet er svaret på, hvordan sikkerhed, bæredygtighed, miljøtilpasning og forebyggelse kan gå hånd i hånd.

Ansigtsskærme og visirer
– beror på udvalgte produkter som: Beskyttelsesbriller, Helbriller (Goggles), Styrkebriller, Svejsebriller, Svejseglas & Svejseskærme, Øjenværn og Tilbehør, fra bl.a. Bollé, Honeywell, 3M, Uvex, Portwest, Centurion, MSA, Univet, DOTCH, KASK, Klarpilot, Moldex, Sundstrøm, Swiss One, samt BlueStar.

Øjenværn skal anvendes når arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn kan beskytte øjnene imod flyvende partikler, støv og stænk eller kemiske påvirkninger fra syrer og gasser. Det kan også være stråling som f.eks. optisk stråling fra svejsning eller lasere.

Arbejdsgiveren skal sørge for at brugerne forsynes med egnet øjenværn, og at øjenværnet bliver brugt straks ved arbejdets begyndelse og under hele arbejdet, at øjenværnet til enhver tid yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige gener.

Øjenværnet skal være egnet til brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet, vælges under hensyn til de ergonomiske forhold og passe til brugeren, eventuelt efter tilpasning, og at det valgte øjenværn er CE-mærket, samt at brugerne får instruktion i brugen af øjenværnet bl.a. på baggrund af oplysningerne i brugsanvisningen og oplyses om faren ved ikke at bruge det.

Brugeren skal bruge øjenværnet straks fra arbejdets begyndelse og under hele dets varighed. Brugeren skal medvirke til, at øjenværnet virker efter hensigten, og meddele fejl og mangler til arbejdsgiveren, arbejdslederen eller sikkerhedsorganisationen.

Se mere om mulighederne på vore øvrige sider – eller kontakt os for et oplæg på 64713608* – info@5610eu.dk

En verden af masker og filtrer.

– filtre og masker til ethvert behov.

Åndedrætsværn fra 3M, Willson, Ox-On og Sundström beror på de bedste materialer og med den enestående forskning der ligger bag hvert enkelt mærke er velværet i brug og sikkerheden er i top. CAS-nummeret, der er den unikke kode for et givent filter kan hjælpe Dem og os på vej, når De har et behov.

Medgiv os det De bruger i dag, eller fortæl os hvad De har af behov til hvilket job, så vil vi sikre de rigtige løsninger.

Se mere om mulighederne på vore øvrige sider – eller kontakt os for et oplæg på 64713608* – info@5610eu.dk

Åndedrætsværn skal før det besluttes at anvende overvejes, om en given luftforurening af farlige stoffer kan undgås, for eksempel ved brug af mindre farlige stoffer, eller om luftventilation kan bringe forureningsgraden til under grænseværdien. 

Brug af åndedrætsværn skal altid være den sidste løsning.

 Åndedrætsværn skal anvendes, når indåndingsluften er forurenet eller mistænkes for at være forurenet med partikler, gasser, dampe eller røg i koncentrationer over grænseværdien. Åndedrætsværn skal endvidere anvendes, hvis luftens indhold af ilt er under 17 procent. Brugere af åndedrætsværn skal, før arbejdet påbegyndes, have grundig teoretisk og praktisk instruktion i anvendelse og vedligeholdelse. Vi anbefaler desuden, at man tester en medarbejder.

Bemærk at vi i Danmark har 3-timers reglen, da anvendelse af åndedrætsværn er belastende for kroppen, hvorfor anvendelsestiden er begrænset for visse typer filtrerende åndedrætsværn, hvor det er brugeren selv der skal trække vejret igennem et filter, og må derfor kun benyttes i 3 timer pr. døgn. Hvis arbejdet forventes at strække sig over mere skal der allerede fra arbejdets start anvendes åndedrætsværn med turboenhed / blæser, eller luftforsynet åndedrætsværn.

Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange åndedrætsværnet kan nedsætte koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer inde i masken i forhold til koncentrationen i omgivelserne. Hvis der for eksempel i omgivelserne er en forurening på 400 mg/m3, og åndedrætsværnets beskyttelsesfaktor er 200, vil der i indåndingsluften være en forurening på 2 mg/m3. Den er under ideelle forhold målt ved laboratorietest og kaldes den nominelle beskyttelsesfaktor. Den reelle beskyttelsesfaktor vil over tid være betydeligt lavere blandt andet på grund af slitage, mangelfuld tilpasning, med mere. Det er derfor vigtigt, at der ved valg af åndedrætsværn tages højde for at test sikrer en kontinuerlig høj beskyttelse.

Husk som minimum, at lave en tæthedstest selv, hvis De bruger en halv- eller helmaske.

Se mere om mulighederne på de øvrige sider – eller kontakt os for et oplæg på 64713608* – info@5610eu.dk

Beskyttelsesdragter og engangsbeklædning fra lager – en sikker løsning.

Produkterne er helt igennem kendetegnet som værende kvalitetsprodukter, der tilbydes slutbruger en kombination af sikkerhed, holdbarhed og komfort. De tekniske betegnelsers betydning står at læse på vor “Serviceside“, mere uddybende. Alt kan sædvanligvis leveres fra lager – eller efter tilbud og opgave i produktion.

Se mere om mulighederne på vore øvrige sider – eller kontakt os for et oplæg på 64713608* – info@5610eu.dk

Kontakt os for personlig rådgivning:

Har De et konkret ønske, står vi til rådighed i butikken: Korsvang Centret 9 – 10 og via telefon: +45 64713608* eller e-mail: info@5610eu.dk